Công ty Cổ phần đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 19/04/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Khách sạn Dakruco, địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, với sự có mặt 24 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 49.675.008 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 67,86% tổng số cổ phần của công ty DRI.

Tại Đại hội các cổ đông đã thống nhất biểu quyết thông qua các báo cáo sau đây:

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng năm 2023;

4. Báo cáo Tài chính 2022 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AFC Việt Nam.

Đồng thời thống nhất thông qua một số chỉ tiêu cơ bản năm 2023 như sau:

- Tổ chức khai thác 15.000 tấn cao su và 201 tấn điều tươi;

- Doanh thu 527,793 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 71,897 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: 56.137 tỷ đồng; Tỷ lệ xuất khẩu mủ cao su từ mức 65%/tổng lượng hàng bán;

- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 5% vốn điều lệ;

Đại hội cũng thống nhất thông qua:

- Sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty;

- Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Thù lao của HĐQT & BKS năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 theo đó Công ty sẽ chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông với tỷ lệ 3% tương đương 300 VNĐ/cổ phiếu;

- Tiếp tục lộ trình xây dựng Công ty theo hướng Phát triển bền vững;

- Thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty mẹ DRI với Công ty con Daklaoruco.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên này theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty.

Nguồn: DRI

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     (84) 262 3867676      (84) 262 3865303   59 Cao Thắng - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam