Công ty Cổ phần đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 19/04/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của 22 cổ đông và ủy quyền, đại diện cho 49.883.896 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 68,15% tổng vốn điều lệ DRI.

Tại Đại hội các cổ đông đã thống nhất biểu quyết thông qua các báo cáo sau đây:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, nhiệm kỳ 2 (2017-2022) và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, nhiệm kỳ 3 (2022-2027);

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành công ty;

- Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2021, nhiệm kỳ 2 (2017-2022) và kế hoạch 2022, nhiệm kỳ 3 (2022-2027);

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam.

ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã thông qua một số chỉ tiêu SXKD 5 năm (2022-2026) như sau:

Đồng thời thống nhất thông qua một số chỉ tiêu cơ bản năm 2022 như sau:

- Tổ chức khai thác 15.500 tấn cao su và 209 tấn điều tươi, 3.156 tấn chuối tươi;

- Doanh thu 599,61 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 102,19 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: 79,21 tỷ đồng; Tỷ lệ xuất khẩu mủ cao su từ mức 65%/tổng lượng hàng bán;

- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 7% vốn điều lệ;

Đại hội cũng thống nhất thông qua:

- Sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;

- Thống nhất thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo hướng bỏ mã ngành 0221-Khai thác gỗ (mã ngành bị hạn chế tỷ lệ Sở hữu nước ngoài tối đa là 0%) nhằm điều chỉnh tỷ lệ SHNN tối đa tại DRI là 50% để thu hút thêm sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài;

- Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Thù lao của HĐQT & BKS năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 theo đó Công ty sẽ chia cổ tức năm 2021 cho cổ đông với tỷ lệ 7% tương đương 700 VNĐ/cổ phiếu;

- Tiếp tục lộ trình xây dựng Công ty theo hướng Phát triển bền vững;

- Tại Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2022-2027). Kết quả bầu cử như sau:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2022-2027):

1. Ông Nguyễn Viết Tượng

- Chủ tịch HĐQT

2. Ông Bùi Quang Ninh

- Phó Chủ tịch HĐQT

3. Ông Nguyễn Minh

- Thành viên HĐQT

4. Ông Lê Thanh Cần

- Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc

5. Ông Nguyễn Trần Giang

- Thành viên HĐQT

6. Ông Trần Lê

- Thành viên HĐQT

7. Ông Tạ Quang Tòng

- Thành viên HĐQT

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2022-2027):

1. Ông Nguyễn Thạc Hoành

- Trưởng ban kiểm soát

2. Ông Phan Thanh Tân

- Thành viên BKS

3. Ông Trần Văn Tính

- Thành viên BKS

 

Ảnh: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2022-2027)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên này theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty.

Nguồn: DRI

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     (84) 262 3867676      (84) 262 3865303   59 Cao Thắng - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam