Công ty Cổ phần đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

0
0
0
s2sdefault

Ngày 10/4/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 với sự có mặt145 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 57.878.816 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 79 % tổng số cổ phần của công ty DRI

Năm 2017, ngành cao su nói chung và Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk nói riêng tiếp tục trải qua nhiều khó khăn thách thức. Dù giá cao su có cải thiện vào những tháng đầu năm 2017 nhưng sau đó đã nhanh chóng giảm lại, cho thấy sự thiếu ổn định, các yếu tố thuận lợi và rủi ro đan xen nhau, khiến cho ngành cao su còn rất nhiều những khó khăn, thách thức ở phía trước.

Vườn cây cao su tại Lào đã đi vào kinh doanh và có lợi nhuận, tuy nhiên tỷ lệ nợ ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn còn cao, chi phí lãi vay trong cơ cấu giá thành mặc dù đã cải thiện nhiều so với năm 2016 nhưng vẫn còn chiếm tỷ lệ hơi cao. Trong năm 2017 Công ty đã xử lý hết lỗ lũy kế và các thiệt hại đầu tư từ những năm trước.

Với những khó khăn trên, HĐQT đã chỉ đạo khai thác được 18.480 tấn/15.500 tấn đạt 119,22% so với kế hoạch đề ra. Thu hoạch được 201 tấn điều tươi/143 tấn KH đạt 140,72%KH. Tổng doanh thu được 582,54 tỷ đồng/628,79 tỷ đồng đạt 92,64 % KH; Lợi nhuận sau thuế : 144,5 tỷ đồng/192,22 tỷ đạt 75,17%KH; Tỷ lệ xuất khẩu đạt 9,52%/30% so với tổng lượng hàng tiêu thụ đạt 31,73% KH;

Đại hội đãThống nhất thông qua các báo cáo sau đây: Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch thực hiện 2018; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch 2018; Báo cáo tài chính 2017 được kiểm toán.

Và thống nhất thông qua một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2018 như sau:Tổ chức khai thác 18.500 tấn cao su và 203 tấn điều khô; Doanh thu phấn đấu 625 tỷ đồng; Lợi nhuận: 113 tỷ đồng (với giá bán bình quân dự kiến 32,8 triệu đồng/tấn),Cổ tức: Chia từ mức 10% trở lên( # 64,7% LN sau thuế).Thống nhất sửa đổi Điều lệ theo quy định của Thông tư 95/TT-BTC ngày 22/9/2017;Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;Thống nhất ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2018 ; Thống nhất Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS năm 2018 ;Thống nhất việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh(HOSE) ; phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ;

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu trên, Ban lãnh đạo DRi tập trung chỉ đạo công tác thâm canh vườn cây,quản lý tốt kỹ thuật cạo mủ, quản lý tốt chi phí, tạo nguồn lợi nhuận cho Công ty; hàng năm giảm bớt tỷ lệ nợ vay hoặc cân đối bằng nguồn lợi nhuận giữ lại tích lũy qua các năm; Đầu tư nâng công suất nhà máy để đáp ứng nhu cầu gia tăng sản lượng trong tương lai, chú trọng sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng cao, ổn định. Tìm kiếm nguồn lao động tại chỗ, chú trọng tuyển dụng, đào tạo thợ cạo, đảm bảo đủ nguồn lao động đứng vườn cây, quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCNV cùng với chính sách lương thưởng, phúc lợi hợp lý; chuẩn bị nguồn cán bộ quản lý để khi có sự biến động cán bộ quản lý thì có thể chủ động thay thế. Đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm; kiện toàn bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu, gia tăng tỷ lệ hàng xuất khẩu và từng bước khẳng định thương hiệu sản phẩm.

Đại hội kết thúc lúc 12h05 cùng ngày, Các chỉ tiêu trên đã được các cổ đông tham dự và ủy quyền biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘINguồn: DRI

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     (84) 262 3867676      (84) 262 3865303   59 Cao Thắng - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam