Công ty Cổ phần đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 15/04/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với sự có mặt của 50 cổ đông và ủy quyền, đại diện cho 52.797.370 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 72% tổng vốn điều lệ DRI.

Tại Đại hội các cổ đông đã thống nhất biểu quyết thông qua các báo cáo sau đây: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban điều hành công ty; Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam.

Đồng thời thống nhất thông qua một số chỉ tiêu cơ bản năm 2021 như sau:

- Tổ chức khai thác 16.500 tấn cao su và 209 tấn điều tươi, 4.800 tấn chuối tươi;

- Doanh thu 586,875 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 60,624 tỷ đồng; Tỷ lệ xuất khẩu mủ cao su từ mức 65%/tổng lượng hàng bán;

- Cổ tức: 5% vốn điều lệ;

Đại hội cũng thống nhất thông qua:

- Toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;

- Tiếp tục đăng ký niêm yết cổ phiếu DRI trên Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (Hose) hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Hnx) năm 2021-2022 khi đủ điều kiện;

- Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; Thù lao của HĐQT & BKS năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 theo đó Công ty sẽ chia cổ tức năm 2020 cho cổ đông với tỷ lệ 2,7% tương đương 270 VNĐ/cổ phiếu, thời gian chi trả dự kiến từ ngày 15/7-15/8/2021.

- Thống nhất phương án thanh lý, tái canh vườn cao su kém hiệu quả tại Daklaoruco từ năm 2025 đến 2029 với diện tích 3.673,94 ha, trước mắt từ năm 2021 thay đổi lại thời gian tính khấu hao vườn cây từ 25 năm xuống còn 18 năm để phù hợp với 02 chu kỳ sinh trưởng của cây cao su;

- Tiếp tục lộ trình xây dựng Công ty theo hướng Phát triển bền vững;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên này theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty.

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI

 

Ảnh: Công tác phòng dịch Covid-19 tại Đại hội

Ảnh: Chủ tịch HĐQT - Nguyễn Viết Tượng phát biểu tại Đại hội

Ảnh: Đoàn chủ tịch Đại hội bao gồm: Ông Nguyễn Viết Tượng - Chủ tịch HĐQT, Ông Bùi Quang Ninh - Phó chủ tịch HĐQT và ông Lê Thanh Cần - Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc Công ty.

Ảnh: Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung

Ảnh: Cổ đông phát biểu ý kiến tại Đại hội

Ảnh: Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội

Nguồn: DRI

 

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     (84) 262 3867676      (84) 262 3865303   59 Cao Thắng - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam