Công ty Cổ phần đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 29/5/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với sự có mặt của 51 cổ đông và ủy quyền, đại diện cho 53.822.260 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 73,52% tổng số cổ phần của DRI.

Tại Đại hội các cổ đông đã thống nhất biểu quyết thông qua các báo cáo sau đây: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành công ty; Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam.

Đồng thời thống nhất thông qua một số chỉ tiêu cơ bản năm 2020 như sau:

- Tổ chức khai thác 16.000 tấn cao su và 213 tấn điều tươi, 4.590 tấn chuối;

- Doanh thu 524,65 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 34,266 tỷ đồng; Tỷ lệ xuất khẩu mủ cao su từ mức 60%/tổng lượng hàng bán;

- Cổ tức: 3% vốn điều lệ;

- Tiếp tục mở rộng dự án trồng chuối và các cây ăn quả khác tại xã CưKpô, huyện Krôngbuk, Đắk Lắk thêm 66,61 ha trồng xen với cây cao su;

- Tiếp tục lộ trình xây dựng Công ty theo hướng Phát triển bền vững;

- Thông qua chủ trương tiếp tục đăng ký niêm yết cổ phiếu công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) năm 2020-2021 khi đủ điều kiện;

- Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn đơn bị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Thống nhất thù lao của HĐQT&BKS năm 2020; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 theo đó Công ty sẽ chia cổ tức năm 2019 cho cổ đông với tỷ lệ 4% bằng tiền, thời gian chi trả từ ngày 15/7-15/8/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên này theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty.

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI

Nguồn: DRI

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     (84) 262 3867676      (84) 262 3865303   59 Cao Thắng - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam